Zrušení nařízení vlády Č. 91/2010 SB.

shutterstock_287328185
Share on facebook
Share on email
Share on print

Koncem roku 2015 prošel Poslaneckou sněmovnou návrh zákona o Hasičském záchranném sboru. Tento zákon vyšel dne 7.12.2015 ve Sbírce zákonů (viz. příloha) pod číslem 320 a přináší řadu významných změn, které zasahují do oblasti kominictví, a o některých z nich Vás chceme informovat.

Důležité změny vyplývající ze zákona o HZS:

  1.  Zrušuje se Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – podle § 60, odst. 10 dotčeného zákona se zrušuje NV 91/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že nový zákon platí od 1.1.2016, není již možné provádět kontrolu spalinových cest dle Nařízení vlády!
  2.  Lhůty a sankce – zákon nově zavádí lhůty, v rámci kterých je oprávněná osoba povinna předat objednateli zprávu o kontrole spalinové cesty, v případe revize revizní zprávu – v obou případech je lhůta max. 10 dnů ode dne provedení kontroly či revize viz. § 47, odst. 1) a 2). Pokud oprávněná osoba nepředá objednateli dokument ve stanovené lhůtě, může být postihnuta pokutou až do výše Kč 50.000,-! Stejná výše pokuty může být udělena oprávněné osobě či reviznímu technikovi v případě, že neprovede řádným způsobem čištění a kontrolu spalinové cesty, resp. revizi spalinové cesty viz. §76a, odst. 1), 2) a 3).
  3.  Sankce pro podnikající fyzické a právnické osoby – dle § 76b bude udělena pokuta do výše Kč 100.000,- vlastníkovi či provozovateli objektu, který je zároveň fyzickou podnikající osobou či právnickou osobou!
  4.  Pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje.
  5.  Postup při zjištění nedostatků – oprávněná osoba nebo revizní technik má povinnost v případě zjištěných závad neodstranitelných na místě, které bezprostředně ohrožují životy, zdraví či majetek vše nahlásit na příslušný stavební úřad – pro závady nedodržených technických předpisů, nebo příslušnému orgánu státního požárního dozoru v případě závad týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty. 

Největším problémem v současnosti je chybějící prováděcí vyhláška k novému zákonu. Na webových stránkách HZS byl dne 6.1.2016 zveřejněn tento článek http://www.hzscr.cz/clanek/informace-k-navrhu-vyhlasky-o-cisteni-kontrole-a-revizi-spalinove-cesty.aspx. V současné době se vše nachází v „právním vakuu“, kdy neplatí původní NV 91/2010 Sb. a zároveň není závazně stanoveno, jak postupovat dle nového zákona. Autor článku doporučuje postupovat dle návrhu vyhlášky. Bohužel právní výklad se liší právník od právníka, a proto nejsme schopni v tuto chvíli dát relevantní odpověď na otázku, jak správně postupovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Cookies

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?