blank

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je společnost SKORSTEN CZ, s.r.o., IČ: 24305979, se sídlem Mstětická 105, Záluží, 250 88 Čelákovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 194965, e-mailová adresa: info@skorsten.cz, ID datové schránky: cjjdfii, telefon: +420 776 486 077  (dále jen: „Správce“).
 2. Osobními údaji podle článku 4. odst. 1 GDPR jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů (dále jen „Smlouva“) a provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost subjektu údajů, viz článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a/nebo
 • splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, viz článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. dle zákona o dani z příjmu, dle zákona o účetnictví, dle zákona o DPH), a/nebo
 • v některých případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. vymáhání práv a povinností dle Smlouvy vůči subjektu údajů, obrana práv Správce), viz článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a/nebo
 • souhlas subjektu údajů pro účely zpracování odpovědi ze strany Správce na dotaz subjektu údajů, viz článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vypracování nabídky zboží a/nebo služeb ze strany Správce na základě poptávky subjektu údajů, a/nebo,
 • vypracování odpovědi ze strany Správce na dotaz subjektu údajů, který se týká nabídky zboží a/nebo služeb Správce, a/nebo
 • vypracování odpovědi ze strany Správce na jiný dotaz subjektu údajů než dotaz týkající se nabídky zboží a/nebo služeb Správce, a/nebo
 • uzavření a splnění Smlouvy, a/nebo
 • plnění právních povinností Správce, a/nebo
 • vymáhání práv Správce, a/nebo
 • obrana práv Správce.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Povaha zpracovávaných osobních údajů:

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje:
 • jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa v případě zpracování osobních údajů dle článku 3.1 písm. a), b) a c) Informací, 
 • jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození a bydliště (u nepodnikatelů) nebo identifikační číslo a sídlo (u podnikatelů), příp. též dodací adresa, liší-li se od adresy bydliště nebo sídla v případě zpracování osobních údajů dle článku 3.1 písm. c), e) a f) Informací,
 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště (u nepodnikatelů) nebo identifikační číslo a sídlo (u podnikatelů) v případě zpracování osobních údajů dle článku 3.1 písm. d) Informací.
 • Subjekt údajů není povinen Správci své osobní údaje poskytnout, a to ani na smluvním, ani na zákonném základě. Poskytnutí osobních údajů je však požadavkem nezbytným pro uzavření Smlouvy, a tedy v případě jejich neposkytnutí nemůže být Smlouva uzavřena. V případě účelu zpracování dle článku 3.1 a) těchto Informací je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro vypracování nabídky ze strany Správce. V případě účelu zpracování dle článku 3.1 b) a c) těchto Informací je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro vypracování odpovědi ze strany Správce.

Příjemci osobních údajů:

 1. Příjemci osobních údajů jsou:
 • osoby podílející se na plnění Smlouvy (např. smluvní partner, který uskladňuje zboží, dopravce, opravář v případě uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění či ze záruky za jakost apod.),
 • orgány veřejné moci (např. soudy, exekutoři, Správcův správce daně) v případě vymáhání práv a povinností dle Smlouvy nebo v případě plnění daňových povinností Správce,
 • účetní v případě plnění účetních a daňových povinností Správce,
 • daňový poradce v případě plnění účetních a daňových povinností Správce,
 • správce počítačové sítě,
 • správce internetových stránek www.skorsten.cz. 

Doba zpracování osobních údajů:

 1. Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušné účely zpracování a v každém případě v souladu s platnými právními předpisy upravujícími povolené nebo vyžadované lhůty pro uchovávání osobních údajů či promlčecích lhůt pro činění právních kroků. Touto dobou je vždy ta nejdelší doba, která v daném případě přichází v úvahu.
 2. Dojde-li k uzavření Smlouvy, bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále do uplynutí promlčecí lhůty pro zahájení sporu přiměřeně prodloužené v případě zahájení sporu o dobu trvání sporu včetně trvání řízení o opravných prostředcích, a to včetně mimořádných opravných prostředků a řízení o ústavní stížnosti.
 3. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, bude Správce zpracovávat osobní údaje do doby ukončení jednání o Smlouvě.
 4. Osobní údaje zpracovávané Správcem za účelem vypracování odpovědi ze strany Správce na dotaz subjektu údajů, bude Správce zpracovávat do doby konečného vyřízení dotazu.
 5. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností Správce, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, Správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. 

Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:
 • právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon jeho práv, a to srozumitelným a snadno přístupným způsobem,
 • právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů i jinak než od subjektu údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od Správce získat informace, zda a v jakém rozsahu zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
 • právo na opravu – subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,
 • právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů – které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat subjekt jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů),
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování – Správce neprovádí taková rozhodnutí ani profilování,
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu a pokud neexistuje jiný právní základ (důvod) pro jejich zpracování; souhlas musí být dobrovolný, svobodný (např. jeho udělení nesmí být podmínkou uzavření smlouvy se subjektem údajů) a pokud je součástí jiného dokumentu, např. smlouvy, jasně odlišitelný a srozumitelný;
 • právo podat stížnost Správci nebo dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n), případně požádat o soudní ochranu proti rozhodnutí dozorového úřadu (podat správní žalobu);
 • právo obdržet od Správce bez zbytečného odkladu oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů v případě, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Výše uvedená práva subjektu údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků GDPR a ustanoveními jiných právních předpisů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Vzor žádosti o uplatnění práv subjektu údajů tvoří přílohu těchto Informací.

Závěrečná ustanovení

Tyto Informace jsou uveřejněny na www.skorsten.cz.

Tyto Informace jsou platné a účinné ode dne 16.2.2021, a jsou k dispozici na www.skorsten.cz a dále v sídle a provozovnách Správce.

Na záležitosti neupravené v těchto Informacích se bude aplikovat GDPR a ostatní právní předpisy České republiky.

 

V Čelákovicích dne 16.2.2021

 

SKORSTEN CZ, s.r.o.

zastoupena Tomášem Příkopou, jednatelem