Norma ČSN EN 1443 v aktuální praxi

scan_20200518_095255981
Share on facebook
Share on email
Share on print

Úvodem svého pojednání o aktualizaci normy EN 1443 Komíny – Obecné požadavky rovnou upozorňuji na to, že tento text není oficiálním výkladem zmíněné normy. Jedná se pouze o můj osobní názor a současně postoj společnosti SKORSTEN CZ, s.r.o. k této problematice. Náš postoj k této normě a její výklad vychází z našich vlastních znalostí, zkušeností a zejména ze spolupráce s našimi evropskými partnery, z nichž jeden se dokonce na vzniku aktuální verze EN 1443 sám podílel na nejvyšší evropské úrovni. Z čeho tedy čerpáme: 

a) ze samotné normy – originální znění i český překlad 
b) informace od výrobců s uplatňováním nové normy 
c) informace od certifikačních autorit
d) informace přímo od člena technické komise CEN/TC 166 
e) z právních analýz 

KLÍČOVÉ ÚPRAVY V EN 1443:2019

a) Aktualizované normativní odkazy

b) Přepracované termíny a definice

c) Převzetí změn při revizi EN 13216-1 – Vložení tabulky s typy zkušebních sestav

d) Přepracované tabulky pro korozní a tlakové třídy

e) Zapracování příkladů “Prohlášení o vlastnostech a označnování CE pro různé konstrukční díly komínů”

Detailní rozbor jednotlivých bodů je součástí námi pořádaných školení, které se snad v brzké době znovu rozběhnou, a není záměrem tohoto článku se všem věnovat. Určitě doporučuji si normu pořídit a pečlivě přečíst, jelikož došlo k poměrně zásadním úpravám v oblasti Termínů a definic. Nicméně je zde jeden bod, který budí vášně mezi profesionály již od loňského roku. Jedná se o nové zatřiďování komínů, kdy do nám známého zápisu např. EN 1858:2011 T400 N1 D3 G0 přibyla písmenka A až L viz. přiložená galerie. 

Jisté zájmové sdružení cechovního charakteru již delší dobu haraší zbraněmi a snaží se nás přesvědčit o tom, že všechny nově postavené komíny a dokonce všechny systémové komíny dodané na trh musí být od data platnosti normy zatřiďovány již podle nového vzoru. Náš názor zní, že nemusí! 

PLATNOST NORMY EN 1443

Norma je v České republice platná od listopadu 2019 pod označením ČSN EN 1443:2019, kdy byla schválena EN1443:2019 k příménu používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Zjednodušeně řečeno, norma byla přejata v originálním znění tzn. v anglickém jazyce bez národních poznámek. V lednu 2020 byla norma přeložena do českého jazyka a nyní je možnost si ji v českém překladu také pořídit. 

Platnost normy nikdo z nás jistě rozporovat nebude. Co je ovšem možné rozporovat je její aplikace a reálné použití.

V lednu 2020 jsem měl možnost osobně několik hodin debatovat o úpravách normy EN 1443 s členem evropské technické komise CEN/TC 166, která tvoří veškeré technické normy týkající se komínové problematiky na evropské úrovni. Zde musím ještě upozornit na to, že Česká republika nemá v technické komisi CEN/TC 166 zástupce a dle mých informací přejímáme normy z německého překladu a držíme linku s Němci. Zmíněný člen evropské technické komise nám velice detailně všechny úpravy vysvětlil a současně nám osvětlil problematiku platnosti nové normy. Zkráceně řečeno, nová úprava EN 1443 je platná, ale není aktivní! 

PROČ NENÍ EN1443:2019 AKTIVNÍ?

Zde si musíme dát do souvislosti několik dalších norem. Do úpravy EN 1443 byly vloženy tabulky z dnes již hotové, zatím do ČJ nepřeložené, normy EN 13216-1 Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody. Z této normy pochází tabulka typů zkušebních sestav, která určuje, jaké písmenko bude nakonec součástí označení spalinové cesty viz. galerie. Dále musí projít revizí jednotlivé výrobkové normy např. EN 1856-1, EN 1858 apod., které přejmou termíny, definice a požadavky z EN 1443:2019 a současně převezmou požadavky z EN 13216-1. Teprve na tomto základě bude možné nechat nově otestovat komínové systémy a vydat k nim prohlášení o vlastnostech, kde bude současně uvedeno, jaké typy zkušebních sestav byly použity a budou k označení komínu přidána jednotlivá písmenka. Do té doby platí aktuální prohlášení o vlastnostech bez ohledu na požadavek EN 1443:2019. 

Důležité upozornění!  Již jsem slyšel názor, že všechny komínové systémy, které nemají označení písmenkem, budou automaticky zatřiďovány do skupiny A. Rozhodnutí o zatřídění systémového komínu může udělat pouze jeho výrobce. Tedy nikoliv kominík, revizní technik či kdokoliv jiný. 

Do současné doby tedy nebylo ani jasné, jak mají výrobci správně zkoušet a zatřiďovat své komínové systémy. Proto doporučuji při revizích spalinových cest vycházet z aktuálně platných prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobců bez ohledu na požadavek EN 1443:2019. Zde je nutné vzít v potaz i právní rozbor. Představte si typickou situaci, kdy investor v roce 2018 získal stavební povolení, v roce 2019 postavil rodinný dům vč. komínu. V roce 2020 “kolauduje” a revizní technik mu nevydá vyhovující revizní zprávu jen proto, že bude trvat na výkladu EN 1443:2019 ohledně typu zkušebních sestav. Jistě vidíte ten nesmysl. Naše právní analýzá říká, že není možné uplatňovat zmíněnou normu retroaktivně. 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

  1.  EN 1443:2019 je platná. Naučme se nové termíny a definice a používejme. 
  2.  Seznamte se s novými technickými předpisy např. nová tlakové třídy M1 a M2
  3.  Při zatřiďování spalinových cest u systémových komínů se řiďte aktuálně platným prohlášením o vlastnostech 
  4.  Nikdy nezatřiďujte systémový komín mimo rámec vydaného prohlášení o vlastnostech 
  5.  Nové zatřídění bude platné ve chvíli, kdy výrobce komínový systém dle požadavků nových norem odzkouší a zatřídí
  6.  Nenechte se “opít” tvrzením, že v případě chybějícího zatřídění dle zkušební sestavy je každý komín automaticky v “Áčku” 
  7.  Nechte si od výrobce vždy v klidu vysvětlit jeho postoj k dané problematice a doporučit zatřídění
  8.  Závazný výklad norem v České republice může dělat pouze soud, nikoliv zájmová sdružení cechovního charakteru

Než výrobci nově zatřídí své komínové systémy, bude po trhu kolovat spousta zaručených informací, hodnověrných doporučení a výkladů. Než se praxe ustálí, zachovejme chladnou hlavu. Ono nám nakonec ani nic jiného nezbývá. 

Autor: 

Tomáš Příkopa, jednatel společnosti SKORSTEN CZ, s.r.o. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Cookies

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?